5 millions
5 millions
5 millions
5 millions

Door een steengroeve te ontginnen, ontstaan habitats die in België zeldzaam zijn geworden, zoals rotsachtige of zanderige hellingen en zandvlaktes, steenslag, tijdelijke wateroppervlakken, kalkgraslanden of schrale weides … Dankzij die omgevingen, gegenereerd door ontginningsactiviteit, kunnen populaties pioniersoorten van hoge biologische waarde ontstaan en zich ontwikkelen.

De algemene doelstelling van het project Life in Quarries is het ontwikkelen en in stand houden van dit potentieel om biodiversiteit te herbergen in de verschillende actieve mijnen in Wallonië. De originaliteit van het project schuilt in de implementatie van maatregelen om de biodiversiteit al te beheren tijdens de ontginningsfase van de steengroeve, en niet alleen in het kader van herstel aan het einde van de ontginning.

Schéma d

Virtueel bezoek

In België maken meerdere zeldzame en beschermde soorten bij hun ontwikkeling gebruik van door ontginning gegenereerde habitats. Dat is onder meer het geval voor de oeverzwaluw, de zand- en muurhagedis, de rugstreep- en vroedmeesterpad of algen die ontstaan in een arme omgeving zoals de kranswierachtigen.

Door tijdelijke poelen voortdurend ter beschikking te stellen en te vernieuwen, kunnen pioniersoorten die als doelgroep werden gekozen, waaronder amfibieën (rugstreetpad), libellen en watervogels, hun levenscyclus voltooien.

Meer weten

Door de creatie en jaarlijkse opfrissing van hellingen van losse sedimenten wordt het behoud van het leefmilieu geschikt gemaakt voor oeverzwaluwen en solitaire bijen.

Meer weten

Installatie en dynamisch beheer van schuilplaatsen door het stapelen van stenen of hout in het open terrein verhoogt de  aantrekkingskracht en  van steengroeven voor reptielen, amfibieën en insecten.

Meer weten

Kalkhoudende en kiezelhoudende steenslag is van groot belang voor de flora en vormt belangrijke broedplaatsen voor reptielen, zoals de gladde slang en de muurhagedis.

Meer weten

De permanente waterplassen in steengroeven zorgen voor leefmilieus die het voortbestaan – van vele planten- en diersoorten verzekeren, waaronder de kamsalamander en de vroedmeesterpad.
De installatie van drijvende platformen op grote wateroppervlakken in steengroeven vormt gebieden met een grote aantrekkingskracht voor broedende vogels zoals de visdief of stormmeeuw.

Meer weten

Steengroevesites zijn een uitstekende gelegenheid voor het herstel van schraal graslanden en bloemenweiden die door maaien of grazen in stand worden gehouden

Meer weten

Témoignages

Dolorruptis est, oditiis velis ute omni sitaerum vent a si aut quassit la de alis utas mo con coreptiis es accae nossirum volupta sitin consequidit, ad qui dolorum essectur eicius am in ra dion reperunt, nusa sunt s es accae nossimperum volupta sitin consequidit eicius am.

Prénom Nom
Société

Dolorruptis est, oditiis velis ute omni sitaerum vent a si aut quassit la de alis utas mo con coreptiis es accae nossirum volupta sitin consequidit, ad qui dolorum essectur eicius am in ra dion reperunt, nusa sunt s es accae nossimperum volupta sitin consequidit eicius am.

Prénom Nom
Société

Dolorruptis est, oditiis velis ute omni sitaerum vent a si aut quassit la de alis utas mo con coreptiis es accae nossirum volupta sitin consequidit, ad qui dolorum essectur eicius am in ra dion reperunt, nusa sunt s es accae nossimperum volupta sitin consequidit eicius am.

Prénom Nom
Société

Dolorruptis est, oditiis velis ute omni sitaerum vent a si aut quassit la de alis utas mo con coreptiis es accae nossirum volupta sitin consequidit, ad qui dolorum essectur eicius am in ra dion reperunt, nusa sunt s es accae nossimperum volupta sitin consequidit eicius am.

Prénom Nom
Société

Het dynamisch beheer van de biodiversiteit

Een netwerk van tijdelijke leefmilieus wordt dynamisch beheerd in parallel met de ontginningsactiviteit, zorgen voor constante beschikbaarheid van geschikt leefgebied voor de ontwikkeling van de biodiversiteit

De doelstelling van het project Life in Quarries is het ontwikkelen en in stand houden van methodes die het potentieel om biodiversiteit te herbergen in de verschillende actieve mijnen in België optimaliseren. De innovatie schuilt in de implementatie van maatregelen om de biodiversiteit te beheren tijdens de ontginning via het “dynamisch beheer”, maar ook tijdens het herstel aan het einde van de ontginning dankzij de “permanente natuur”.

De integratie van de biodiversiteit tijdens de ontginningsfase van een steengroeve vereist het op punt stellen van nieuwe ontwikkelingsbenaderingen van de biodiversiteit en van een administratief en wettelijk beheer.

Het dynamisch beheer van de biodiversiteit is gericht op meerdere zeldzame en beschermde doelsoorten in Wallonië die voor hun ontwikkeling gebruik zullen maken van de habitats, gegenereerd door de ontginningsactiviteit. Dat is onder meer het geval voor de oeverzwaluw, de zand- en muurhagedis, de rugstreep- en vroedmeesterpad of algen die ontstaan in een arme omgeving zoals de kranswierachtigen.

TIJDELIJKE NATUUR

Dynamisch beheer
van tijdelijke poelen

Dynamisch beheer
van pioniergraslanden

Regelmatig beweegbare hellingen opfrissing

Beheer van
puinhellingen

Installatie van
schuilplaatsen

Ontwikkeling van
vaatplanten

Verplaatsen van rugstreeppadden en kamsalamanders

Herintroductie
van
de
geelbuikvuurpad

PERMANENTE NATUUR

Creatie van permanente wateroppervlakken

Creatie van zacht glooiende

Aanleg van drijvende platformen

Beveiliging van vleermuistunnels

Herstel en beheer van schrale maaiweides

Herstel en beheer van begraasde weides

Herstel van puinhellingen

Aanleg van lineaire puinhellingen

LAATSTE NIEUWS

AGENDA