FAQ

Ecosysteemdiensten zijn goederen en diensten die door de biodiversiteit en de ecosystemen worden geleverd, met of zonder menselijke hulp, en die bedoeld zijn om het menselijk welzijn te verbeteren.

Ze vertegenwoordigen dus de bijdrage van de ecosystemen aan het menselijk welzijn en ze worden gewoonlijk onderverdeeld in drie grote categorieën:

  • Producerende diensten: alle goederen die geproduceerd worden door ecosystemen en hun biodiversiteit: voedsel (granen, fruit, groenten enz.), materialen (hout, wol, leder enz.), energie (brandhout, biodiesel enz.) en water;

FAQ-Q1-photo1-NL FAQ-Q1-photo2-NL FAQ-Q1-photo3-NL

  • Regulerende diensten: regulerende verschijnselen van de ecosystemen: controle van extreme gebeurtenissen (erosie, overstromingen onweer, enz.), controle van de biologische processen (bestuiving, biologische controle, verspreiding van granen enz.), regulatie van water-, lucht- en bodemvervuiling en regulering van het klimaat;

FAQ-Q1-photo4-NL FAQ-Q1-photo5-NL FAQ-Q1-photo6-NL

  • Culturele diensten: culturele mogelijkheden dankzij de ecosystemen: omgeving van het dagelijks leven of voor hobby’s (wandelingen, jacht of recreatievisserij, kajak enz.), bronnen van kennis en ervaring (wetenschappelijke of educatieve onderzoeksactiviteiten in de natuur enz.) en bronnen van inspiratie en waarden (natuurlijk erfgoed, artistieke inspiratie, natuurfotografie enz.).

FAQ-Q1-photo7-NL FAQ-Q1-photo8-NL FAQ-Q1-photo9-NL

De ecosysteemdiensten verstrekt door de steengroeven, en in het bijzonder door hun groene infrastructuur worden aan het begin en aan het einde van het project geëvalueerd (voor de sites van fase I wordt een eerste evaluatie voorzien in jaar 3). De beginevaluatie zal een beeld schetsen van de voorzieningen van tijdelijke en permanente aard, om de diensten die deze verstrekken te maximaliseren. De eindevaluatie zal het mogelijk maken om de werkelijke impact van deze voorzieningen op het leveren van de diensten te evalueren.

Voorts probeert deze benadering van de ecosysteemdiensten, die systematisch en holistisch wil zijn, de verschillende sociale, milieu- en economische uitdagingen in evenwicht te brengen, zowel de individuele als de collectieve. Deze benadering vormt dus een aanvulling op de benadering voor de instandhouding van de biodiversiteit door een evaluatiemethode van het terrein bij te dragen die gericht is op de actoren en de bevrediging van hun behoeften aan interactie met de ecosystemen die ertoe bijdragen.

Deze benadering kan echter meerdere afwijkingen vertonen, zoals de monetarisering van de natuur. Daarom zal de evaluatie van de ecosysteemdiensten geïntegreerd worden om rekening te houden met de diversiteit van de waarden die samenhangen met de diensten. Deze diensten zullen enerzijds geëvalueerd worden aan de hand van biofysische indicatoren door informatie te geven over het dienstenaanbod. Anderzijds zullen ze geëvalueerd worden aan de hand van participatieve methoden die alle deelnemers omvatten die invloed hebben op de steengroeven (landbouwers, jagers, boswachters, wandelaars, fietsers, omwonenden enz.) om de opvattingen van deze deelnemers over deze diensten en hun vraag te bepalen.

De eis om de maatregelen voor het beheren van de biodiversiteit te integreren in de bedrijfsplannen van de steengroeven vraagt nieuwe benaderingen. Het project steunt op een concept van dynamisch beheer van de biodiversiteit: habitats en populaties van soorten die aanwezig zijn in de steengroeve of op bepaalde plaatsen van de steengroeve mogen vernietigd en/of verplaatst worden, mits de voorwaarden die hen in staat stellen voort te bestaan verzekerd worden (integratie van een netwerk en/of aanmaak van een omgeving).

Het beheer van beschermde soorten staat dus centraal in het kader van het project LIFE in Quarries. Het is daarom van essentieel belang om oplossingen te vinden die de ontwikkeling van deze soorten mogelijk maken, en tegelijk de ondernemers garanderen dat de aanwezigheid van deze soorten geen belemmering zal zijn voor de ontwikkeling van hun activiteiten.

Een van de taken van het project zal dus bestaan uit het analyseren van de potentiële juridische belemmeringen voor de invoering van concrete acties, zoals het verbod de habitats van de beschermde soorten te beschadigen of de beschermde soorten te verplaatsen.

In dit verband zal een vergelijkende studie van in andere Europese landen (Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk …) ingevoerde oplossingen worden gevoerd. Deze casestudy’s zullen leiden tot een reeks voorstellen/perspectieven die kunnen worden toegepast in Wallonië.

Voorts zal het project Life In Quarries juridische en administratieve hulp verlenen aan de deelnemende steengroeven. Deze zouden immers te maken kunnen krijgen met juridische of administratieve problemen zoals bijvoorbeeld:

  • Inconsistenties tussen de vergunningsverplichtingen en de voorgenomen maatregelen in het kader van het project;
  • De verplichting om een afwijking van de Natuurbeschermingswet aan te vragen (bijvoorbeeld voor de verplaatsing van populaties van beschermde soorten).

Het project LIFE in Quarries heeft ten slotte tot doel handvesten op te stellen tussen de Waalse autoriteiten en de steengroeve-ondernemers. Dit doel is gebaseerd op een bestaand initiatief van FEDIEX dat de opstelling van individuele handvesten met aanbevelingen en beste praktijken voor het beheer van beschermde soorten in steengroeven wil bevorderen.

De handvesten worden opgesteld tussen de steengroeve-ondernemers en de afdeling Natuur en Bos (DNF) van het Waals Gewest. Deze handvesten hebben tot doel de duurzaamheid van de acties inzake dynamisch beheer van de biodiversiteit in steengroeven bepaald in het kader van het project LIFE in Quarries te waarborgen. Voor het gehele project wordt er gestreefd naar het ondertekenen van minstens 18 handvesten met de betrokken steengroeve-ondernemers.

Het project zal steun verlenen bij het opstellen van deze handvesten om hun rechtszekerheid te waarborgen.

LAATSTE NIEUWS

AGENDA