Schéma d

Virtueel bezoek

In België maken meerdere zeldzame en beschermde soorten bij hun ontwikkeling gebruik van door ontginning gegenereerde habitats. Dat is onder meer het geval voor de oeverzwaluw, de zand- en muurhagedis, de rugstreep- en vroedmeesterpad of algen die ontstaan in een arme omgeving zoals de kranswierachtigen.

Door tijdelijke poelen voortdurend ter beschikking te stellen en te vernieuwen, kunnen pioniersoorten die als doelgroep werden gekozen, waaronder amfibieën (rugstreetpad), libellen en watervogels, hun levenscyclus voltooien.

Meer weten

Door de creatie en jaarlijkse opfrissing van hellingen van losse sedimenten wordt het behoud van het leefmilieugeschikt gemaakt voor oeverzwaluwen en solitaire bijen.

Meer weten

Installatie en dynamisch beheer van schuilplaatsen door het stapelen van stenen of hout in het open terrein verhoogt de  aantrekkingskracht en  van steengroeven voor reptielen, amfibieën en insecten.

Meer weten

Kalkhoudende en kiezelhoudende steenslag is van groot belang voor de flora en vormt belangrijke broedplaatsen voor reptielen, zoals de gladde slang en de muurhagedis.

Meer weten

De permanente waterplassen in steengroeven zorgen voor leefmilieus die het voortbestaan – van vele planten- en diersoorten verzekeren, waaronder de kamsalamander en de vroedmeesterpad.
De installatie van drijvende platformen op grote wateroppervlakken in steengroeven vormt gebieden met een grote aantrekkingskracht voor broedende vogels zoals de visdief of stormmeeuw.

Meer weten

Steengroevesites zijn een uitstekende gelegenheid voor het herstel van schraal graslanden en bloemenweiden die door maaien of grazen in stand worden gehouden

Meer weten